Privacybeleid

Persoonsgegevens
Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy statement wil ik informatie geven over welke gegevens ik verwerk en hoe ik omga met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en medische gegevens. ik hou me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

● Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
● De verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
● Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
● Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
● Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
● Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Medische gegevens
Gegevens over de gezondheidstoestand van uw kind zijn bijzondere persoonsgegevens en daar ga ik zo zorgvuldig mogelijk mee om.
Als uw kind bij mij is aangemeld voor het ToPprogramma, neem ik uw persoonlijke gegevens op in mijn administratie en maak ik een dossier. Dit is een wettelijke plicht.
Het dossier van uw kind bevat informatie die noodzakelijk is voor een zorgvuldige beoordeling van de gezondheidstoestand en gegevens over het uitgevoerde onderzoek en de begeleiding.
Ik wissel gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, het EOP-nl, consultatiebureauartsen, ziekenhuizen, etc. Dit doe ik via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is en met uw medeweten.
Ik hou me aan de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers van 15 jaar na afloop van de behandeling.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door mij te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen mij.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Contactgegevens
Kinderfysiotherapie Sandra Oude Sogtoen
Van Riebeecklaan 31
4818 EA Breda
info@kinderfysiosogtoen.nl